Szukaj +48 730 200 449 Login
PL

Regulamin

z dnia 01.04.2019 R. 

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 2. Kodeks Cywilny- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin- niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu Internetowego www.gipara.shop ,
 4. Sklep Internetowy (Sklep)- serwis internetowy dostępny pod adresem www.gipara.shop, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży- umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy IMG S.A., a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną- ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie- oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 10. Właściciel Sklepu – właścicielem sklepu internetowego Gipara Shop działającym pod adresem www.gipara.shop, jest IMG S.A., ul. Strzelców 40/25, 81-661 Gdynia, NIP: 701-026-44-54, REGON: 142621752, z kapitałem akcyjnym w kwocie 123 076,90 zł, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000367238.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.gipara.shop,
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep Internetowy, działający pod adresem www.gipara.shop, prowadzony jest przez IMG S.A., ul. Strzelców 40/25, 81-661 Gdynia, NIP: 701-026-44-54, REGON: 142621752, z kapitałem akcyjnym w kwocie 100 000,00 zł, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000367238.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;
  warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

  zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.gipara.shop, oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 7. Informacja o cenie produktu podana jest na stronie www.gipara.shop. Po złożeniu zamówienia, cena ta nie ulegnie zmianie pomimo zaistnienia zmian cen w Sklepie.

III. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.gipara.shop, dokonać wyboru towaru lub towarów wraz z wyszczególnieniem ilości sztuk, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku "Przejdź do płatności” - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 a) numeru zamówienia,
 b) przedmiotu zamówienia,
 c) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy,
 e) wybranego sposobu dostawy,
 f) adresu dostawy oraz danych kontaktowych Klienta.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sklep swoich danych osobowych oraz naciśnięcie przycisku "Przejdź do płatności".
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z IMG S.A. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail dot. potwierdzenia złożenia zamówienia, zawierającą jego wszystkie elementy.
 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

IV. DOSTAWA

 1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 2. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przez Właściciela Sklepu płatności na konto bankowe.
 3. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta, Klient powinien sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki, Klient zobowiązany jest spisać protokół szkody w obecności kuriera. Protokół musi być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez kuriera i Klienta.

V. CENY I METODA PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie opłaty, w tym podatek VAT. W przypadku gdy na zamówiony towar obowiązuje rabat na koszty wysyłki ("Dostawa gratis"), koszty wysyłki nie są naliczane.
 2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.
 3. Klient ma możliwość uiszczenia płatności a) w systemie tpay.com - szybkim przelewem bankowym on-line, b) gotówką lub kartą płatniczą w momencie odbioru towaru – opłata za zamówienie wraz z kosztem wysyłki jest uiszczana kurierowi w chwili doręczenia przesyłki, c) gotówką w przypadku odbioru osobistego (IMG, ul. Strażnicza 1, Elbląg).

VI. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie zamówienia.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 3. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru i odesłanie go na adres: IMG S.A., Strażnicza 1, 82-300 Elbląg (chyba że Sklep wskaże inaczej) wraz z wypełnionym formularzem zwrotu (po wcześniejszym mailowym zgłoszeniu chęci zwrotu towaru na adres biuro@gipara.pl). Zwracany towar musi zostać zwrócony w fabrycznym opakowaniu wraz z potwierdzeniem zakupu (faktura VAT lub nr zamówienia). Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać zapakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Po należytym sprawdzeniu towaru, IMG S.A. dokona zwrotu wartości zamówienia na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego w terminie 14 dni. Koszt przesyłki poniesionej przez konsumenta jest bezzwrotny.

VII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. W przypadku, gdy zakupiony towar posiada wady lub usterki, Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza reklamacyjnego (po wcześniejszym mailowym zgłoszeniu chęci reklamacji towaru wraz ze zdjęciami uszkodzeń na adres biuro@gipara.pl) oraz załączenia go do przesyłki wraz z wadliwym, czystym towarem oraz potwierdzeniem jego zakupu (faktura VAT lub nr zamówienia).
 2. Sprzedawca w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego/przesyłki reklamacyjnej ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Przesyłki wysyłane za pobraniem lub na koszt sprzedawcy nie będą odbierane.

VIII. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. IMG S.A. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Właściciela Sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: IMG S.A., ul. Kowalska 8-9/7, 82-300 Elbląg lub mailowo na adres: biuro@gipara.pl.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. IMG S.A. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 2. Dokonując zakupów w Sklepie Internetowym Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.
 3. Dane osobowe podane w formularzu dla zamawiającego są przetwarzane jedynie w celu realizacji złożonego w Sklepie Internetowym zamówienia.
 4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 5. Kupujący mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 6. Administratorem zbioru danych (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)), w którym przetwarzane są dane osobowe Kupującego jest IMG S.A., ul. Strzelców 40/25, 81-661 Gdynia.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 12 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176). Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu, przy czym zmiana nie dotyczy zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu, które realizowane są na dotychczasowych warunkach, chyba, że Klient zażąda stosowania do jego zamówienia zmienionych warunków Regulaminu.
 3. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie www.gipara.shop są własnością IMG S.A., ul. Strzelców 40/25, 81-661 Gdynia. Zabronione jest kopiowanie, reprodukowanie oraz eksploatowanie treści zawartych na stronie www.gipara.shop bez zgody IMG S.A.
Nasz Adres

IMG S.A.
ul. Strzelców 40/25
81-661 Gdynia

Porozmiawiajmy

+48 55 232 93 72
+48 730 200 449


Gipara Wear

+48 790 255 255

Copyright © 2019 Gipara Fitness
Koszyk

Twój koszyk jest pusty


Drogi Kliencie,

zważywszy, że od dnia 25.05.2018 r. swoje bezpośrednie zastosowanie ma Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - określane jako „RODO”), Administrator Twoich danych osobowych (IMG S.A. z siedzibą w Gdyni) chciałby Cię poinformować na jakich zasadach zbiera oraz przetwarza Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem tych danych osobowych.

Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz w naszej zaktualizowanej Polityce Prywatności, z którą możesz zapoznać się Polityka Prywatności.

Pozdrawiamy,
Zespół IMG S.A.